Wakacje

Jesteś tu: » Aktualności » Wakacje

Wakacje

 Co warto wiedzieć przed wakacjami

 Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach akcji Bezpieczne wakacje 2013

 

W ramach troski o  bezpieczeństwo uczniów/ wychowanków Zespołu Szkół Uzdrowiskowych nr 1 w Ciechocinku - dzieci i młodzieży przebywających na leczeniu w Szpitalu Uzdrowiskowym nr 3 im. dr. Markiewicza w Ciechocinku oraz na Oddziałach Dziecięcych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku przeprowadzono w okresie letnim akcję „BEZPIECZNE WAKACJE  2013”. W akcji uczestniczyło 467 dzieci.

I.    Specjalny Zespół Pozalekcyjnych Zajęć Wychowawczych w Zespole Szkół Uzdrowiskowych   nr 1  w Ciechocinku realizował następujące zadania:

1. spotkania uczniów z przedstawicielami: policji, straży pożarnej, ratownikiem medycznym,

2. pogadanka nt.”Bezpieczne wakacje bez używek”,

3. warsztaty „Pierwsza pomoc przedmedyczna” – prowadzone przy współudziale wychowanków,

4. pogadanka „Bezpieczne wakacje – jak mądrze wypocząć?”,

5. zajęcia plastyczne „Moja niezwykła przygoda wakacyjna” – konkurs plastyczny,

6. zajęcia edukacyjno – profilaktyczne – rozwiązywanie zagadek, rebusów i łamigłówek,

7. „Bezpieczne zabawy na wakacjach” – burza mózgów,

8. pogadanka „Jak bezpiecznie spędzać wakacje: w górach, nad morzem, nad jeziorem,  w domu.

9. konkurs plastyczny pt. „Moje bezpieczne wakacje 2013”,

 Podczas wizyty w Straży Pożarnej uczniowie dowiedzieli się, jak przebiega procedura przyjmowania zgłoszeń do interwencji i jak korzystać z numeru 112. Tematem spotkania z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kujawskim były konsekwencje prawne z jakimi muszą liczyć się młodzi ludzie naruszający określone normy prawne. Policjanci wyjaśnili młodzieży między innymi jak wygląda odpowiedzialność za popełnione czyny, pojęcie nieletni, co to jest czyn karalny, demoralizacja. W trakcie spotkania omówiono również zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

 Przeprowadzono pokaz praktyczny z omówieniem zasad pierwszej pomocy przedmedycznej,  przy współpracy ratownika medycznego   Pawła Chyzińskiego.W sposób twórczy, kreatywny i fachowy przekazano ważne informacje, które utrwaliły umiejętność udzielania pierwszej pomocy. Wychowanek dysponuje taką wiedzą, że nabiera odwagi  i odpowiedzialności, żeby tej pomocy udzielić. Młody człowiek staje się „Małym Ratownikiem”. Zajęcia z pierwszej pomocy w ramach edukacji dla bezpieczeństwa i edukacji prozdrowotnej, prowadzone przy współpracy wychowanków posiadających  odpowiednie umiejętności w zakresie ratownictwa medycznego.

 Przeprowadzono  pogadanki na temat:

1. Bezpiecznego poruszania się po drogach i szlakach – znajomości przepisów ruchu drogowego;

2. Właściwego zachowania się w środkach komunikacji publicznej;

3. Przestrzegania regulaminów  na placach zabaw i obiektach sportowych;

4. Zasad bezpieczeństwa nad wodą (pływania w wyznaczonych miejscach,strzeżonych kąpieliskach itp.);

5. Bezpieczeństwa podczas pobytu w górach;

6. Bezpieczeństwa nad wodą i w lesie;

 Pogadanki „Bezpieczne wakacje bez używek” miały charakter otwarty. Tematy, które poruszano podczas spotkań to między innymi; Rozważania na temat nawiązywania nowych znajomości; Zagrożeń czyhających na młodych ludzi: narkotyków, alkoholu, sekt przygodnych, kontaktów seksualnych; Bezpiecznego korzystania z Internetu.

 7. Zabawy muzyczno – ruchowe nawiązujące do scenek  ulicznych

 W ramach zajęć plastycznych przeprowadzono konkurs „Moje bezpieczne wakacje 2013”. Celem konkursu było przygotowanie dzieci do podejmowania bezpiecznych zachowań w czasie letniego wypoczynku oraz ukształtowanie właściwych nawyków związanych  z bezpieczeństwem. Spośród prac konkursowych jury wybrało kilka, które  przesłano organizatorowi akcji „Bezpieczne wakacje 2013”.

 „Moja niezwykła przygoda wakacyjna”. Wychowankowie, korzystając ze swoich doświadczeń przedstawili w formie kompozycji plastycznej swoje przygody. Mieli okazję jeszcze raz przeżyć  i poczuć się odpowiedzialnymi i dumnymi za swoje zachowania i podjęte decyzje podczas udzielania pomocy w sytuacji trudnej.

 Zajęcia edukacyjno – profilaktyczne  „Bezpiecznie wypoczywamy” –

- rozwiązywanie zagadek, rebusów i łamigłówek

- inicjowanie i wzmacnianie czynników wspierających rozwój wychowanka

- stwarzanie możliwości samooceny, wyrabianie krytycyzmu i postawy asertywnej wychowankowie podczas zajęć i zabaw edukacyjnych, inscenizacji, spotkań i wycieczek nauczyli się bezpiecznego zachowania nie tylko na drodze, ale również w domu  ,w szkole  i w sanatorium.  

 Celem zajęć było wyposażenie ucznia – wychowanka w wiedzę i umiejętności  dokonywania właściwych wyborów w życiu umożliwiających dobre samopoczucie i właściwe relacje  z innymi.

 Ponieważ dzieci mają małe doświadczenia życiowe, niewielki zasób wypróbowanych technik radzenia sobie z różnymi problemami, niejednokrotnie są nieświadome zagrożeń swojego zdrowia czy też życia. Dlatego  bardzo ważne jest, aby od najwcześniejszych lat wyposażać dzieci w nawyki unikania, zapobiegania i możliwie szybkiego pokonywania wszelkich niebezpieczeństw. Bezpieczeństwo dzieci przebywających w sanatorium jest bardzo ważne, ponieważ BEZPIECZNE DZIECKO, TO SZCZĘŚLIWE DZIECKO.

 Realizacja  akcji: Agata Zielińska, Małgorzata Szwajkowska; Współpraca: Dorota Nowak, Maria Roszak

 II.   Oddziały Dziecięce Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku

 Celem cyklu zajęć było przygotowanie dzieci do podejmowania bezpiecznych zachowań w czasie letniego wypoczynku oraz kształtowanie właściwych nawyków związanych z bezpieczeństwem. Zadaniem wychowawcy było zapoznanie dzieci z postawami bezpiecznych zachowań, sposobami szybkiego reagowania na zagrożenia, utrwalanie prospołecznych postaw  i wzbudzenie u dzieci zaufania do przedstawicieli służb bezpieczeństwa – Policji, Straży Pożarnej i Pogotowia ratunkowego.

 W czasie cyklu zajęć  przeprowadzanych w czerwcu, lipcu i sierpniu 2013 r.:

- omówiono wspólnie z dziećmi zagrożenia, jakie mogą wystąpić w czasie wakacji i jak się ich wystrzegać.

- poinformowano dzieci o  konkursie „Moje bezpieczne wakacje 2013”,

- wywieszono plakat promujący akcję i zachęcono do odwiedzenia strony www.BezpieczneWakacje.pl, na której można znaleźć wszelkie dodatkowe informacje na temat bezpieczeństwa podczas wakacji.

- zajęcia  metodą - burza mózgów: „Jak można spędzać wakacje?”, „Jak wy spędzicie tegoroczne wakacje?”, „Co to znaczy bezpieczne zabawy?”, „Jakie to są bezpieczne zabawy?”, „Jak zadbacie o swoje bezpieczeństwo podczas wakacyjnych zabaw i wyjazdów?”

- wykonano  razem z dziećmi plansze informujące o grożących  niebezpieczeństwach z podziałem na zagrożenia w górach , nad morzem, nad jeziorem, w lesie, w podróży-pociąg , samochód.

- opracowano razem z dziećmi razem z dziećmi „Regulamin bezpiecznych wakacji”- zbiór zasad , którymi trzeba się kierować , aby bezpiecznie spędzić wakacje. Regulamin został umieszczony w widocznym miejscu w świetlicy.

- wykonano okolicznościową gazetkę  na temat zasad udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach oraz o sposobach zawiadamiania służb w sytuacji zagrożenia.

- zajęcia plastyczne powiązane z tematem „Bezpiecznie spędzam wakacje”  . Prace wykonywały dzieci dowolnymi technikami . Prace wyeksponowano na wystawie.

 Realizacja-Ewa Gruszczyńska, Renata Czyżewska, Maria Jeziorna, Krzysztof Troszyński.

 

Konkurs plastyczny "Moje bezpieczne wakacje" realizowali równiez nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej: Anna Cypko, Aleleksandra Chmielewska, Wioletta Wzięch

 

Konkurs plastyczny

"Moje bezpieczne wakacje"

Opracowanie: szkolnastrona.pl