Deklaracja dostępności

Zespół Szkół nr 1 w Ciechocinku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zsuciechocinek.szkolnastrona.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2012-06-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-01-24.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

- zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości, bo zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,  
- zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji, 
- filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, 
- zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.
- na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Vogel, Ewa Giza, e-mail: sekretariat@zss1ciechocinek.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 54-283-64-66. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

  1. Zespół Szkół nr 1 mieści się budynku połączonym łącznikiem ze Szpitalem Uzdrowiskowym Nr 3 im. dr " Markiewicza " przy ulicy Stanisława Staszica 7, 87 - 720 Ciechocinek. Uczą się w niej dzieci uczeszczające do Zespolu Szkół nr 1- Szkoły Podstawowej, Liceum Ogólnokształcącego, W szkole może również uczyć się młodzież ze szkoły branżowej i  techniukum.

  2. Wejście do szkoły od ulicy Staszica posiada domofon. Prowadzą do niego schody z trzema stopniami. Wejście jest dostępne w godzinach pracy szkoły. Ponadto są jeszcze trzy wejścia czynne  sezonowo. Jedno od strony boiska z podjazdem dla osób niepełnosprawnych i dwa wejścia od strony miejsc parkingowych bez utrudnień architektonicznych. Do szkoły również prowadzi wejście przez recepcję Szpitala Uzdrowiskowego Nr 3 im. dr "Markiewicza" , gdzie windą można dostać się na pierwsze piętro obiektu.

  3. Osobami udzielającymi informacji są nauczyciele pełniący dyżur w czasie przerw międzylekcyjnych lub pracownik obsługi po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym - tel/fax: 54 283 64 66.

  4. Budynek szkoły jest dwukondygnacyjny. W budynku na każdym poziomie znajdują się ciągi komunikacyjne umożliwiające sprawne przemieszczanie się osobom z niepełnosprawnością ruchową. Korytarze łączą się klatką schodową prowadzącą na pierwsze piętro. Schody na pierwsze piętro nie posiadają podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Stopnie schodów wewnetrznych w części budynku oznaczono przy pomocy taśmy koloru kontrasowego. Winda znajdująca się w budynku nie spełnia obecnych norm, co spowodowało jej okresowe wyłączenie. W budynku szkoły znajdują się toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Do pomieszczeń administracyjnych szkoły prowadzą schody oraz podjazd dla wózków osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabacie Braille'a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W jednostce nie ma pętli indukcyjnych. Budynek wyposazono w instalacje alarmową przeciwpożarową z dźwiekową sygnalizacją zagrożenia.

  5. Przed szkołą znajdują się miejsca do parkowania dla samochodów osobowych. Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych są wyznaczone przy budynku Szpitala Uzdrowiskowego Nr 3 im. dr. " Markiewicza ".

  6. W szkole nie ma możliwości skorzystamia z tłumacza języka migowego na miejscu lub "on-line".

  7. Do szkoły można wejść z psem asystującym.