RODO

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”).
RODO w jednolitym zakresie obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych.
Czym są dane osobowe

Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje umożliwiające zidentyfikowanie osoby fizycznej (osoby, której dane dotyczą), w szczególności na podstawie: identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numeru identyfikacyjnego, danych o lokalizacji, identyfikatora internetowego lub jednego bądź kilku szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorych i Niepełnosprawnych  nr 1 w Ciechocinku,
e-mail sekretariat@zss1ciechocinek.pl, tel. 542836466.


2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Zespole Szkół Specjalnych nr 1 w Ciechocinku- Sławomir Kisielewski
e-mail: iod@zss1ciechocinek.pl, tel. 604589660.


3. Administrator danych osobowych – Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Ciechocinku – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.


4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:


a. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących  na Administratorze;

b. 
realizacji umów zawartych z kontrahentami Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Ciechocinkuy;


c. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.


5. Odbiorcą Pani/Pana danych będzie Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Ciechocinku, który nie będzie udostępniał danych innym podmiotom gospodarczym i osobom fizycznym, chyba że obowiązek ich udostępnienia wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawnych.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji.


7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. / Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.


8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.


9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.


10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

Sytem monitoringu

1. Administratorem systemu monitoringu jest Zespół Szkół nr 1 w Ciechocinku, tel: 54 2836466,
email sekretariat@zss1ciechocinek.pl
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół nr 1 w Ciechocinku możliwy jest pod adresem email: iod@zss1ciechocinek.pl
3. Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym.
4. Podstawą przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora.
5. Zapisy z monitoringu przechowywane będą w okresie 30 dni.
6. Dane osobowe osoby zarejestrowanej przez system monitoringu będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
7. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania.
8. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych.